ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Service strategie > Financieel Management

Financieel Management

Financieel Management - financial management: functies en processen voor het managen van de vereisten van een it-serviceprovider m.b.t. het budgetteren, de boekhouding en de kostenverrekening.
Open Figuur

Begrippen:

Accounting/boekhouding - accounting
Het proces voor het bepalen van de daadwerkelijke kosten van het leveren van de it-services, het vergelijken daarvan met de gebudgeteerde kosten, en het beheersen van de afwijking van het budget.

Budgetteren - budgetting
Activiteit met betrekking tot het voorspellen en beheersen van de financi?le ruimte. Omvat een regelmatige onderhandelingscyclus voor het vaststellen van toekomstige budgetten (meestal op jaarbasis) en het voortdurend bewaken en bijstellen van de huidige budgetten.

Business- impactanalyse/BIA - business impact analysis
BIA identificeert de financi?le en operationele impact die kan voortvloeien uit een onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, evenals de impact van de assets op de klanten. (Zie ook ITIL , service design, it service continuity management/ITSCM)

Doorbelasting (doorbelasten) - charging (to charge out)
Betaling eisen voor IT-diensten. De doorbelasting voor it-services is optioneel, en veel organisaties kiezen ervoor hun IT-serviceprovider als een kostenplaats te beschouwen.

Naleving (meegaandheid) - compliance
Zekerstellen dat een norm of verzameling richtlijnen wordt gevolgd, of dat er volledige en consistente registratiemethoden of andere methodes worden gevolgd. Het voldoen aan allerlei wetgeving brengt kosten met zich mee.

Provisioning value/?maakkosten?
Naast servicewaardepotentieel een van de twee essenti?le waardeconcepten voor servicewaardering. Provisioning value zijn de eigenlijke kosten om een it-dienst te maken.

Rendement van de investering/return on investment/ROI - return on investment
Maat van het verwachte voordeel verbonden aan een investering. In de eenvoudigste interpretatie is dit de netto winst van een investering gedeeld door de netto waarde van de ge?nvesteerde middelen. (ook bij continual service improvement)

Servicewaardepotentieel - service value potential
Naast provisioning value een van de twee essenti?le waardeconcepten voor servicewaardering. Het is de waardetoevoegende component die gebaseerd is op de perceptie die de klant heeft over de it-dienst. Anders gezegd: de extra utility en warranty die aan de eigen customerassets door de it-dienst worden toegevoegd.

Servicewaardering - service valuation
Meting van de totale kosten van het verlenen van een it-service, en de totale waarde voor de business van die it-service. Ondersteunt de business en de it-serviceprovider bij het gezamenlijk bepalen van de waarde van de service.

Variable cost dynamics/VCD - variable cost dynamics
Techniek voor het verkrijgen van inzicht in de invloed op de totale kosten van de vele complexe variabele elementen die bijdragen aan it-services.

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.