ICT de baas?!
Praktische gids voor ict-beheer met ITIL, ASL en BiSL
ITIL > Service-ontwerp > Availibility Management

Availibility Management


Open Figuur

Begrippen:

Beschikbaarheidsbeheer informatiesysteem - availability management information system/AMIS
Virtuele opslagplaats van alle gegevens met betrekking tot beschikbaarheidsbeheer, die op meerdere fysieke locaties opgeslagen kunnen zijn.

Beschikbaarheidsplan - availability plan
Plan om zeker te stellen dat kosteneffectief voldaan kan worden aan de huidige en toekomstige beschikbaarheidseisen met betrekking tot it-services.

Foutboomanalyse - fault tree analysis/FTA
Techniek voor het vaststellen van de keten van gebeurtenissen die leidt tot een probleem. Hierbij wordt een keten gebeurtenissen in een diagram weergegeven met Booleaanse notatie.

Mean time between failures/MTBF
Meetwaarde voor het meten en rapporteren van de betrouwbaarheid. De MTBF is de gemiddelde tijd dat een configuratie-item of it-service de overeengekomen functie zonder onderbreking vervult. Dit wordt gemeten vanaf het moment het CI of de it-service in werking treedt, tot het volgende falen.

Mean time between service incidents/MTBSI
Meetwaarde voor het meten en rapporteren van de betrouwbaarheid. MTBSI is de gemiddelde tijd tussen het begin van het falen van een systeem of it-service en het begin van het volgende falen. MTBSI = MTBF + MTRS.

Mean time to repair/MTTR
De gemiddelde tijd die nodig is voor de reparatie van een configuratie-item of it-service na falen. De MTTR wordt gemeten vanaf het moment dat een CI of it-service faalt, tot het moment dat deze gerepareerd is. De MTTR is exclusief de tijd die nodig is voor het volledige herstel en het terugzetten van een back-up (recover en restore). MTTR wordt soms, foutief, gebruikt in de zin van mean time to restore service.

Mean time to restore service/MTRS
De gemiddelde tijd die nodig is voor het volledige herstel van een configuratie-item of IT-service na uitval. De MTRS wordt gemeten vanaf het moment dat een CI of it-service faalt, tot het moment dat deze volledig hersteld is en de normale functionaliteit biedt. Zie onderhoudbaarheid, mean time to repair.

Onderhoudbaarheid - maintainability
Mate van snelheid en effectiviteit voor het herstellen van de normale werking van een configuratie-item of it-service na falen. Onderhoudbaarheid wordt vaak gemeten en gerapporteerd als de MTRS. Onderhoudbaarheid wordt ook gebruikt met betrekking tot software of de ontwikkeling van it-services om aan te geven in hoeverre deze gemakkelijk kunnen worden gewijzigd of hersteld.

Ondersteunbaarheid - serviceability
De mogelijkheid van een derde partij om de bepalingen in een contract na te komen.

Projected service outage/PSO - projected service outage
Document dat de invloed van geplande wijzigingen, onderhoudsactiviteiten en testplannen op de overeengekomen servicelevels beschrijft.

Service failure analysis - service failure analysis
Activiteit voor het vaststellen van de onderliggende oorzaken van ??n of meer onderbrekingen van een it-service. SFA identificeert niet alleen verbetermogelijkheden voor de it-infrastructuur, maar ook voor de processen en tools van de it-serviceprovider. Het is meer een tijdgebonden, project-achtige activiteit dan een voortdurend proces van analyse.

Veerkracht - resilence
Het vermogen van een configuratie-item of it-service om falen te voorkomen of snel te herstellen na falen. Voorbeeld: een versterkte kabel zal niet breken indien deze mechanisch wordt belast.

Vital business function/VBF - vital business function
Functie van een businessproces die van vitaal belang is voor het welslagen van de business. Dit is een belangrijke overweging bij businesscontinu?teitsbeheer, continu?teitsbeheer van de it-services en beschikbaarheidsbeheer.

Beschikbaarheid - availability
????????? ITIL: Het vermogen van een configuratie-item of it-service om in staat te zijn tot het uitvoeren van de overeengekomen functie. De beschikbaarheid wordt bepaald door de betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, prestaties en beveiliging. De beschikbaarheid wordt meestal berekend als een percentage. Deze berekening wordt vaak gebaseerd op de overeengekomen beschikbaarheidtijden. Het is een goede gewoonte om de beschikbaarheid te berekenen In termen die voor de business relevant zijn. Beschikbaarheid moet gedefinieerd worden in het SLA. o?? service availability; de beschikbaarheid van een it-dienst end-to-end; o?? component availability; de beschikbaarheid van een component. ????????? ASL: o?? Beschikbaarheid van de dienstverlening betreft de mate waarin de applicatiemanagementorganisatie beschikbaar is voor de gebruikersorganisatie of voor business-informatiemanagement. o?? Beschikbaarheid van de applicatie is de mate waarin de applicatie of de onderliggende objecten daarvan aanwezig zijn voor gebruik op de werkplek

Betrouwbaarheid - reliability
????????? ITIL: (Ook continual service improvement) Maatstaf van hoe lang een configuratie-item of it-service de overeengekomen functie kan vervullen zonder onderbreking. Meestal uitgedrukt in de MTBF of MTBSI. De term betrouwbaarheid wordt ook gebruikt om aan te geven hoe waarschijnlijk het is dat een proces, functie, enz. de vereiste resultaten levert. Zie beschikbaarheid. ????????? ASL: o?? betrouwbaarheid van de dienstverlening; de mate waarin de applicatiemanagementorganistie conform afspraken opereert. o?? betrouwbaarheid van de applicatie; deze gaat in op de wijze waarop de applicatie opereert.

Incidentlevenscyclus Open figuur

Zoek in begrippenlijst: Heel woord
Sdu Uitgevers bv, Den Haag Academic Service is een imprint van Sdu Uitgevers bv
©2010, Bernard Cuppen RI, Hans Cuppen RI
Alle rechten voorbehouden.